Hulpmiddelen en gevaren

Informatie over nutsvoorzieningen, brandbeveiliging, straling en andere fysische agentia. De wizard is ingedeeld in vier categorieën:

 1. Afsluiters:
 2. Bij interventies is het vaak noodzakelijk om de energietoevoer af te sluiten en/of het uitbreiden en verspreiden van gevaarlijke stoffen te voorkomen. Het is belangrijk de locatie van belangrijke afsluiters te kennen, met eventueel een beknopte toelichting over de bediening en installatie.

  1. Voorzieningen:
  Vaak zijn er in gebouwen tal van voorzieningen getroffen om bij incidenten de negatieve gevolgen te beperken. Meestal dient hier reeds bij het begin van een interventie rekening mee gehouden te worden.

  1. Straling:
  Alhoewel minder frequent aanwezig, houden stralingsbronnen een veelal onzichtbaar gevaar in dat niet door standaardmeters van de brandweer gedetecteerd wordt. Lasers: vanaf klasse 3 (R of B)

  1. Fysische agentia:
  Deze agentia houden een intrinsiek gevaar in en noodzaken aangepaste beschermingsmiddelen of een veiligheidsbriefing. Asbest: indien kan verwacht worden dat het asbest in een significante hoeveelheid vrijkomt bij een incident. Hoogspanning: voornamelijk in geval van genaakbare delen Warmtebelasting: continue, periodieke of escalatievrijgave van warmteflux (ovens, drogerij, …) Koudebelasting: continue, periodieke of escalatievrijgave van koude flux (vriesinstallatie, vloeibare of sterk gecomprimeerde gassen, …) Magnetisme: combinatie van zowel elektromechanisch als geïnduceerde velden bij permanente magneten en geïnduceerde magneetvelden. Hangende lasten: voornamelijk gevaar dat uitgaat van hijsinstallaties Mechanische risico’s: (semi-) automatische processen waarvan massa of snelheid gevaar inhoud. De wizard ‘hulpmiddelen en gevaren’ brengt je stap voor stap door elk van de vier categorieën.

Stap 1

Bij opstart van wizard ‘hulpmiddelen en gevaren’ zijn de 4 categorieën zichtbaar in rood gekleurde tekst, dit wijzigt pas na het beantwoorden van alle vragen.

Stap 2

Afsluiters:

Geef per nutsvoorziening aan of een hoofdafsluiter aanwezig is door de keuzeknop rechts naast de titel.

Hoewel enkel aardgas wordt bevraagd, kan onder dit onderdeel ook de aanwezigheid en locatie van afsluiters van andere brandbare gassen aangegeven worden.

Geef met een bondige tekst volgende info:

 • Locatie/lokaal van de afsluiters voor:
  • Brandbaar gas
  • Elektriciteit
  • Water
  • Riolering (voor opvang van verontreinigd bluswater)
  • HVAC: met name de ventilatie die kan zorgen voor verspreiding van rook buiten de geteisterde locatie.
 • Eventuele speciale handelingen om afsluiters te bedienen.
 • Gevolgen van het afsluiten. Vb.:
  • Noodstroomvoorziening
  • Impact op productieproces
  • Impact op veiligheidsvoorzieningen

Stap 3

Voorzieningen:

 • Geef per veiligheidsvoorziening aan of deze aanwezig is door de keuzeknop rechts naast de titel. Geef met een bondige tekst nuttige informatie over locaties, type en gebruik.
 • Bluswatervoorziening: pompput, watervoorraad, bedrijfshydranten, …
  • Indien naast water ook andere relevante (volume, werking) blusmiddelen aanwezig zijn, kan dit hier tevens aangegeven worden. Denk hierbij aan droog zand, schuimvormend middel, bluspoeder.
 • Bluswateropvang: Geef aan of er  voorzien is in het opvangen van verontreinigd bluswater.
 • Rookluik: indien er rookluiken voorzien zijn op het gebouw, geef zowel de locatie van het luik en de bediening op.
 • RWA (rook- en warmteafvoer): is er voorzien in opvang, geleiding en afvoer van de hete rookgassen doorheen het gebouw, omschrijf locatie en werking.
 • Wat is de locatie van het controlepaneel van de brandmeldcentrale. Ter info: de hulpdiensten zijn ontzettend gebaat met een duidelijke handleiding in de nabijheid van de brandmeldcentrale en herhaalborden.
 • Controle/bedieningslokaal: indien aanwezig, aanduiden waar deze zich bevindt.
 • Geef aan waar het interventiedossier, dat volgens codex welzijn op het werk door de werkgever opgesteld moet worden, teruggevonden kan worden.
 • Geef aan of er bepaalde richtlijnen zijn bij interventies, die de inzet van de hulpdiensten significant veiliger en gerichter kunnen maken.
  • Hieronder wordt onder meer volgende informatie verstaan: betreden terrein of gebouw, stappen om de situatie of het productieproces veilig te maken, is er een punt voor eerste bestemming waar de brandweer wordt opgewacht, …

Stap 4

Straling:

 • Geef op welke vormen van straling er aanwezig zijn in het gebouw, door ‘Ja of Neen’ te selecteren en vul het vrij gekomen tekstveld in met gegevens die relevant zijn voor de bron.
 • Laser
 • UV-straling
 • Niet ioniserende straling
 • Ioniserende straling

Stap 5

Speciale en andere gevaren:

 • Geef op welke andere gevaren bij eventuele calamiteiten een gevaar kunnen zijn voor de brandweer en omgeving.
 • Asbest: geef aan of er asbest in het gebouw aanwezig is, vermeld dan locatie en hoeveelheid.
 • Hoogspanning: geef aan of er genaakbare delen zijn onder spanning.
 • Warmtebron: geef aan of er gebruik gemaakt wordt van processen met hoge temperaturen, bv. oven, hoogoven,..
 • Koudebron: geef aan of er gebruik gemaakt wordt van koude processen in het bedrijf.
 • Magnetisme: elektromagnetisch veld dat communicatie of fysische handelingen kan bedreigen.
 • Hangende last: geef aan of er gebruik gemaakt wordt van o.a. rolbruggen voor het vervoeren van zware lasten.
 • Mechanische risico’s: beknelling, robotica, autonome processen die vanwege snelheid, energie of bereik gevaar opleveren voor personen of het bestrijdingsproces.

© 2020 Certeso
Alle rechten voorbehouden

info@certeso.com
 +32 11 20 10 51

Industriepark 1003 3545 Halen

Disclaimer en privacy
BTW: BE0463 433 039