Legende iconen

Plan

Zone contour

Deze contour gebruik je om een grote of complexe inrichting op te delen. Daarna werk je verder in detailplannen per zone. Dit komt de leesbaarheid van het plan ten goede. 

Object inkleuring

Hiermee duid je de gebouwen aan op je site.

Aanduiding bouwlagen

In het bovenste vakje schrijf je het niveau van de hoogste bouwlaag (bv. 2), in het onderste vakje dat van de laagste bouwlaag (bv. 0). 

Zone met een bijzonder gevaar

De brandweer mag deze zone niet betreden omwille van hoogspanning elektriciteit, radioactieve straling, biologisch risico of andere schadelijke producten die in de ruimte aanwezig zijn. Gebruik de gele kleur altijd in combinatie met het pictogram van het desbetreffend gevaar. 

Doorgang doorheen het gebouw

Duid hiermee de gangen aan. Enkel beschikbaar bij ‘extra plannen’. Polygoon 

Compartimenteringswand

Brandweerlokaal

Berijdbare weg openbaar (straat)

Dikke lijn

Berijdbaar oppervlak openbaar (straat)

Polygoon

Berijdbare weg privé (site)

Interne wegenis met voldoende draagkracht voor brandweervoertuigen. Let op voor regenwaterputten en infiltratiebekkens, deze hebben meestal onvoldoende draagkracht. Dikke lijn

Berijdbaar oppervlak privé (site)

Interne wegenis met voldoende draagkracht voor brandweervoertuigen.
Let op voor regenwaterputten en infiltratiebekkens, deze hebben meestal onvoldoende draagkracht. Polygoon

Berijdbaar oppervlak object grasdallen

Omheining

Aanduiding van een fysieke afbakening aanwezig op of rond het terrein.

Omheining schuifpoort

Omheining draaipoort

Omheining deur rechts

Omheining deur links

Paaltjes vast

Paaltjes uitneembaar of verzinkbaar

Paaltjes die kunnen verwijderd worden met een sleutel bv. driehoekssleutel

Helling

Het niveauverschil, uitgedrukt in meter of °, wordt hierin vermeld. De pijl duidt de stijgrichting aan. 

Lift

Verticale circulatie

Eventuele inkleuring trap, lift, hellend vlak

Rechte steektrap kort

Dubbele kwartdraaitrap rechts

Dubbele kwartdraaitrap links

Bovengrondse tank + aard

Vermeld wat er in de tank zit en de hoeveelheid

Ondergrondse tank + aard

Vermeld wat er in de tank zit en de hoeveelheid

Treinspoor

Symbolen en picto's

Hoofdafsluiter gas openbaar

Hoofdafsluiter buiten het gebouw. Deze bevindt zich meestal in een kast of een put. Bij een interventie zal uit veiligheidsoverwegingen meestal de buitenafsluiter gebruikt worden.

Gasafsluiter in/aan gebouw

De locatie van de hoofdafsluiter binnen het gebouw.

Rioolafsluiter

Deze afsluiter gebruik je voornamelijk bij industriële sites (en bij opslag van gevaarlijke goederen). Je geeft hiermee de afsluiters van het ‘vuil water’ mee.

Waterafsluiter algemeen

Geef de locatie van de hoofdafsluiter van de watervoorziening aan.

Afsluiter gevaarlijke producten

De locatie van de afsluiter van een gevaarlijk (vloeibaar) product. Verduidelijk over welk product het gaat.

Bluswateropvang

Plaats dit pictogram op de locaties waar het product en/of bluswater wordt opgevangen. De vloer moet vloeistofdicht zijn uitgevoerd in overeenstemming met de bepalingen uit het Vlarem.
Vul het pictogram aan met de inhoud van de voorziening.

Verboden toegang

Beperkte breedte (m)

Maximale breedte aanduiden in m.

Beperkte hoogte (m)

Maximale hoogte aanduiden in m.

Hoofdtoegang terrein/gebouw

Neventoegang terrein/gebouw

Conciërge

Aanduiding van de conciërgewoning of bij een permanente aanwezigheid van een bewaker 24/24.

Sleutelkluis

Zet dit pictogram op de precieze locatie van de sleutelkluis.

Sleutel

Zet dit pictogram bij elke toegang die je kan openen met een sleutel uit de sleutelkluis.

Badge

Zet dit pictogram bij elke toegang die je kan openen met een badge uit de sleutelkluis.

Kooiladder

Opstelplaats

Plaats waar de brandweer haar voertuigen opstelt. Dit wordt vooraf bepaald door de brandweer. Het symbool wordt dan ook door de brandweer op het plan geplaatst.

Brandmeldcentrale/sprinklerbord

Het symbool wordt aangebracht op de plaats waar zich de hoofdbranddetectiecentrale bevindt. Gebruik dit pictogram ook indien er een herhaalbord aanwezig is.

Rook-en warmteafvoer

Geef de locatie van de bedieningspanelen van de rookluiken. Indien bij de bediening van de RWA een sleutel nodig is, zal deze beschikbaar gemaakt moeten worden voor de brandweer. Indien een sleutelkluis aanwezig is, kan deze hierin voorzien worden.

Rookgordijn

In geval van branddetectie (en afhankelijk van het brandscenario) zal dit gordijn automatisch sluiten. Een rookgordijn is meestal aanwezig in functie van een RWA-installatie. Geef de rookgordijnen weer die hinder kunnen vormen bij een interventie van de brandweer. 

Watergordijn

Een watergordijn is aanwezig in functie van het vermijden van brandoverslag of voor het vernevelen van gevaarlijke gassen.

Noodstop diverse

De locatie van een noodstop. Geef ook aan welke installatie hiermee stilgelegd wordt.

Automatische blussing

Duid met dit pictogram de verschillende soorten automatische blussing mee aan zoals gas, water, schuim, poeder,…

Watervoorziening

Waterweg, rivier, vijver, beek,...

Gesprinklerde ruimte

Ruimte uitgerust met een (ESFR) sprinklerinstallatie.

Bovengrondse hydrant

Ondergrondse hydrant

Ondergrondse hydrant

Muurhydrant

Vermeld de diameter van de koppeling.

Droge stijgleiding

Locatie waar de brandweer water op de leiding kan steken. In normale omstandigheden is deze leiding leeg.

Voeding natte leiding

Locatie waar de brandweer water op de leiding kan toevoegen bv sprinklertank.

Voeding droge leiding

Locatie waar de brandweer water op de leiding kan steken. In normale omstandigheden is deze leiding leeg bv. droge sprinkler.

Bluswaterreservoir

Zowel een bovengronds als een ondergronds bluswaterreservoir. Dit pictogram kan gedraaid worden om bovengronds en ondergronds te onderscheiden.

Watermonitor

Enkel van toepassing voor grote industriële terreinen.

Schuimmonitor

Enkel van toepassing voor grote industriële terreinen.

Aanzuig/opstelplaats hydrosub

Locatie waar de brandweer grote hoeveelheden water kan aanzuigen. De brandweer duid deze locatie aan.

Bluswaterpomp

Gevarensymbolen

Asbest

Plaats zonnepanelen/omvormers

Zone met zonnepanelen. Gebruik deze picto in combinatie met de tekst omvormer om de locatie van de omvormers aan te geven.

Laagspanning

Hoogspanning

Deze ruimtes mogen enkel betreden worden onder strikte voorwaarden en door bevoegde personen. Gebruik het pictogram in combinatie met de gele opvulling voor een zone met een bijzonder gevaar.

Hoogspanningskabels in gebouw

Duid hiermee zowel de hoogspanningskabels boven als binnen het gebouw aan.

Noodgenerator

Radioactief

Deze ruimten mogen enkel betreed worden onder strikte voorwaarden en door bevoegde personen. Gebruik het pictogram in combinatie met de gele opvulling voor een zone met een bijzonder gevaar.

Explosieve atmosfeer

Niet met water blussen

Explosieve stoffen

Ontvlambare stoffen

Bijtende/corrosieve stoffen

Giftige stoffen

Oxyderende stoffen

Lange termijn gezondheidsschadelijke stoffen

Irriterende/schadelijke stoffen

Milieugevaarlijke producten

Gashouders onder druk

Opslag gevaarlijke stof

Dit pictogram gebruik je als je de lijst met gevaarlijke stoffen hebt ingevuld. Plaats dit pictogram op je plan en je kan kiezen uit je ingegeven gevaarlijke stoffen. Vermeld ook steeds de hoeveelheid.

Gevaar

Gaspak verplicht

Noodplanning - opstelplaatsen

Motorkapoverleg

Schuim Auto Pomp

Autoladder

Autopomp

Tankwagen

Ambulance

Medische Voorpost

MUG

Triage Zone

Medische hulppost

Uitgang

Nooduitgang rechts

Een nooduitgang kan van binnen uit altijd geopend worden.

Nooduitgang links

Een nooduitgang kan van binnen uit altijd geopend worden.

Verzamelplaats

Eén of meerdere verzamelplaatsen worden aangegeven. De locatie van de verzamelplaats mag de werking van de brandweer niet hinderen.

IN

Way-In

OUT

Way-Out

CP-OPS

PEB

Punt Eerste Bestemming

Parking

Vrije figuren

Pijl

Hiermee kan je een pijl tekenen. De pijl kan je aanpassen met het schilderspaletje.

Tekst

Hiermee kan je tekst invoegen. De tekst kan je aanpassen met het schilderspaletje.

Rechthoek tekenen

De rechthoek kan je aanpassen met het schilderspaletje.

Ovaal tekenen

De ovaal kan je aanpassen met het schilderspaletje.

Vlak/polygoon tekenen

De polygoon kan je aanpassen met het schilderspaletje.

Lijn tekenen

De lijn kan je aanpassen met het schilderspaletje.

Opvullen

Afgelijnde gebieden op een plan (figuren die je niet zelf tekent) kunnen hiermee opgevuld worden met een kleur naar keuze.

Afbeelding invoegen

Dit kan enkel door een afbeelding te selecteren vanop de computer.

© 2020 Certeso
Alle rechten voorbehouden

info@certeso.com
 +32 11 20 10 51

Industriepark 1003 3545 Halen

Disclaimer en privacy
BTW: BE0463 433 039